Cíle jednotlivých témat:

08.10.2009 14:05

 

ZÁŘÍ           

Po prázdninách ve školce

Cílem bloku je:

§ seznámit děti s prostředím mateřské školy     

§ pomoc dětem orientovat se v novém prostředí

§ zajistit, aby se cítili bezpečně, dobře, usnadnit jim vstup do MŠ

§ rozvíjet základy sebeobsluhy, a hygienických návyků

§ vést děti k navazování kamarádských vztahů

§ seznamovat děti s jednoduchými pravidly

 

ŘÍJEN          

Barevný podzim

Cílem bloku je:

§ rozvíjet základní společenské postoje a návyky

§ osvojovat si dovednosti přiměřené věku

§ osvojovat si poznatky o podzimní přírodě o jejích proměnách

§ vytváření vztahů k místu, ve kterém žije

§ rozvíjet estetické vnímání motivované podzimem

§ rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

 

LISTOPAD   

Jsem zdravý jako rybička

Cílem bloku je:

§ osvojovat si poznatky o těle, o zdraví, pojmenovat části těla

§ vytvářet u dětí zdravé životní návyky

§ učit se vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

§ osvojovat si dovednosti potřebné k různým činnostem

§ posilovat hezké vztahy mezi dětmi

§ osvojovat si poznatky o počasí, umět se správně obléci

 

PROSINEC       

Vánoce přicházejí

Cílem bloku je:

§ rozvíjet pozitivní city u dětí

§ zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé. a jemné motoriky

§ vytvářet vztah k tradicím a hodnotám společnosti

§ projevovat zájem o knihu, učit se poslouchat četbu, divadlo

§ rozvíjet estetické dovednosti

§ rozvíjet kultivovaný projev

 

LEDEN          

Toto zebe, je to z nebe

Cílem bloku je:

§ rozvíjet řečové a jazykové dovednosti

§ rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti

§ seznámit děti se sněhem, ledem, zimními sporty

§ učit se chápat prostorové vztahy

§ osvojovat si dovednosti, které předcházejí učení

§ vytvářet schopnosti přizpůsobovat se změnám

 

ÚNOR              

Co se děje kolem nás

Cílem bloku je:

§ aktivně se podílet na společných akcích

§ rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

§ upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti

§ získat poznatky a orientovat se v časových pojmech

§ osvojit si poznatky o povolání, o práci, o prac. náčiní

§ učit a podporovat práci ve skupině

 

BŘEZEN         

Příroda se probouzí

Cílem bloku je:

§ rozvíjet radost z pohybu, tělesnou zdatnost

§ probouzet zájem a zvídavost,rozvíjet pozornost, paměť

§ seznámení s jarní přírodou, s prvními květinami

§ osvojení dovedností potřebných k péči o okolí

§ seznámit děti s knihou, jak vzniká,jak se o ni staráme

§ rozvíjet početní představy

 

DUBEN            

Zvířátka kolem nás

Cílem bloku je:

§ posilovat přirozené poznávací pocity dítěte

§ rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti

§ rozvíjet mluvený projev, vyprávění

§ upevňovat citové vztahy k přírodě, ke zvířatům

§ vážit si života ve všech formách

§ poznat dom.zvířata, jejich mláďata, užitek

 

KVĚTEN                

Což už známe

Cílem bloku je:

§ osvojovat si poznatky a pohybové dovednosti

§ rozvíjet jazykové dovednosti

§ rozvíjet získané dovednosti v různých činnostech

§ posilovat a rozvíjet citové vztahy-sounáležitost s rodinou

§ seznámit děti s živou a neživou přírodou-hry v přírodě

§ získat poznatky o významu životního prostředí

 

ČERVEN                

Objevujeme svět

Cílem bloku je:

§ rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

§ osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

§ vytvořit si povědomí o existenci jiných kultur, národností

§ rozvíjet sounáležitost s okolím, městem, zemí, planetou

§ získat povědomí o vesmíru, slunci, planetách

§ seznámit děti s vodou na Zemi

 

ČERVENEC A SRPEN   

Hry a radovánky

Cílem bloku je:

§ osvojení získaných dovedností důležitých k podpoře zdraví

§ rozvoj sebedůvěry

§ rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní

§ rozvoj pohybové dovednosti při pobytu venku

 

 

 

 

 

Témata máme rozpracována dle podmínek a věku dětí v jednotlivých třídních plánech.

 

 

 

—————

Zpět